Т РАЙОНЕН СЪД
роян
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Представяне и юрисдикция
История
Общини / Кметства
Структура на съда
Съдии
Служби
Съдебни зали
Съдебно изпълнение
Служба по вписванията
За контакт
Декларации по ЗПКОНПИ
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове съгласно чл.64 от ЗСВ
Указания за достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила
Свидетелство за съдимост
Образци на документи
Държавни такси събирани от съда
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
ТАРИФА № 1
Статистическа информация
Доклади
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес-чл.42, ал.4 и сл. от ГПК
 
 503060 
 Начална страница  
 

 
Уважаеми граждани,
Интернет –страницата на Районен съд – Троян ще предостави информация за съда и за всички услуги, които можете да получите при нас.
 
 

С Ъ Д Ъ Т

 
 
 
Съдът осъществява правораздаването в Република България .

Съдебната власт е независима .

Правосъдието се осъществява в името на народа .

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на всички граждани , юридически лица и държавата .

Всички граждани са равни пред закона .
 

Банкова Информация

  

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД   

 

 

 

ТРАНЗИТНА СМЕТКА: свидетелство за съдимост, удостоверение, отказ и приемане наследство, за образуване на дело и др. държавни такси

   BG 91 CECB 9790 31F8911700         BIC: CECBBGSF 


НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: за вещи лица, свидетели, гаранции, особен представител, суми по изпълнителни дела и  др./

 BG 98 CECB 9790 33F8911700               BIC: CECBBGSF


 

  

 БЮДЖЕТ

 
 
 
 
 
 


Окръжен съд 
гр. Ловеч
Председател – Милена Вълчева
Съдебен администратор: 068/689898
Деловодство: 068/689856
Нотариуси 
Районна прокуратура 
гр. Троян
Адвокати 
Ловешка адвокатска колегия
Телефон/факс 068 62 35 02
Вещи лица 
Вещи лица
Съдебни заседатели 
За гр. Троян 
Всичко за Община Троян
Връзки 
Връзки в Интернет
Мнения и предложения 
Пишете ни
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ 
Троян 5600, пл. “Възраждане” № 1, e-mail: rs.troyan@mail.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР